O nás

Skautské středisko Ruda nad Moravou spadá pod ORJ Šumperk a je jedním ze středisek organizace Junák – český skaut, z. s. Aktuálně (rok 2018) čítá naše základna 160 registrovaných členů. Naše středisko tvoří 5 oddílů. Jsou to 1. chlapecký oddíl Ruda, 2. chlapecký oddíl Olšany, 3. dívčí oddíl Konvalinky, 4. roverský kmen a 634. klub oldskautů. Všichni naši vůdcové jsou kvalifikovaní pro práci s dětmi – mají složenou vůdcovskou zkoušku. Naše hlavní činnost se odehrává v oddílech, které se skládají z družin. Družiny tvoří 5-8 dětí, které se schází pravidelně každý týden na družinových schůzkách. K našim každoročním akcím patří: družinové a oddílové schůzky, výpravy, vycházky, hrátky na sněhu, dětský karneval, turnaj v kostkách, pochod Obr, drakiáda a soutěž ve vaření, vánoční vyrábění, rozdávání Betlémského světla, vánoční besídky, pomoc při Tříkrálové sbírce a další… Nezapomeňme na tábory, které se konají vždy o letních prázdninách a jsou vyvrcholením skautského roku. 

Naše středisko je zároveň také zřizovatelem Jesenické lesní školy.

Struktura střediska

Složení střediskové rady (platné od 16. 10. 2022)

s. Klára Šimková – Kákynavůdkyně střediska
br. Petr Šťastnýzástupce vůdce střediska
br. Samuel Maixnervůdce 1. chlapeckého oddílu
(zástupce: br. Vojta Vénos)
br. Lukáš Jankůvůdce 2. chlapeckého oddílu
(zástupce: br. Matěj Wawrzyn, br. Vojta Drtil)
s. Nikola Šromovávůdkyně 3. dívčího oddílu Konvalinky
(zástupkyně: s. Barbora Šťastná, s. Kateřina Mutinová)
s. Lenka Dokoupilovávůdkyně roverského kmene
(zástupkyně: s. Anna Stryková)
br. Tomáš Hlavsavůdce oldskautského kmene, volený člen ORJ
(zástupci: br. Martin Havlíček – Toulavej, br. Petr Pospíšil – Pítrásek)
br. Vojtěch Drtilvolený člen střediskové rady, zástupce vůdce 2. chlapeckého oddílu
s. Kateřina Mutinovávolený člen střediskové rady, místopředseda okresní rady, zástupkyně vůdkyně 3. dívčího oddílu Konvalinky
br. Matěj Wawrzynvolený člen střediskové rady, zástupce vůdce 2. chlapeckého oddílu, hospodář = pokladník
s. Veronika Kamlarovávolený člen střediskové rady

Další funkce

s. Eliška Makáňovápředseda revizní komise
s. Barbora Šajováčlen revizní komise
s. Marie Kamlarováčlen revizní komise
s. Marie Dokoupilová, br. Oldřich Tanert, br. Tomáš Hlavsapomocní instruktoři JeLŠ
s. Verka Kamlarovátajemník
s. Kačka Kubíčková, s. Anežka Kocůrkovámediální zpravodajové
s. Kaša Mutinovázpravodaj pro vzdělávání
br. Štěpa Šimek, br. Mates Hönigsprávcové webu
br. Benjamin Zezulasprávce majetku
br. Vojtěch Drtilinventarizační komise, správce tábořiště
s. Toňa Kesslerováinventarizační komise (Olšany), správce klubovny Olšany
br. Vojta Vénosinventarizační komise (Ruda), správce garáže
br. Kevin Šimeksprávce klubovny Ruda
s. Kača Vénosovázahradnice

Skautská idea a historie střediska

Slunce vyšlo nad obzor,
Boha chválí každý tvor.
Zákon rudských skautů praví,
úsměv v tváři všechno spraví.
Chraň slabšího, rváči domluv,
nehádej se, zbav se pomluv.

Střediskový pokřik

Vlčata a Světlušky

Zákon: 

 1. mluví pravdu
 2. dodržuje pravidla
 3. pomáhá druhým
 4. překonává samo/sama sebe
 5. pečuje o sebe a své okolí.

Slib: Slibuji, že se budu snažit chovat podle zákona vlčat/světlušek a spolu s ostatními hledat nejvyšší Pravdu a Lásku. (K tomu mi dopomáhej Bůh.)

Heslo: Konej dobro.

Denní příkaz: Buď lepší dnes, než včera!

Skauti a skautky

Skautský zákon:

 1. skaut(ka) je pravdomluvný(á)
 2. skaut(ka) je věrný(á) a oddaný(á)
 3. skaut(ka) je prospěšný(á) a pomáhá jiným
 4. skaut(ka) je přítelem (přítelkyní) všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta (sestrou každé skautky)
 5. skaut(ka) je zdvořilý(á)
 6. skaut(ka) je ochráncem (ochránkyní) přírody a cenných výtvorů lidských
 7. skaut(ka) je poslušný(á) rodičů, představených a skautských činovníků
 8. skaut(ka) je veselé mysli
 9. skaut(ka) je šetrný(á)
 10. skaut(ka) je čistý(á) v myšlení slovech i skutcích.

Heslo skautů/skautek: Buď připraven(a)!

Denní příkaz: Vykonat denně alespoň jeden dobrý skutek!

Skautský slib: Slibuji na svou čest jak dovedu nejlépe sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce, v každé době, plnit povinnosti vlastní a zachovávat skautské zákony, duší i tělem být hotov(a) pomáhat bližnímu. (K tomu mi dopomáhej Bůh.)

Slib (vlčat, světlušek, skautů i skautek) je v našem středisku možné skládat vždy jen dvakrát v roce, na letním táboře a na podzim při výročním ohni ke vzniku republiky. Slib můžeš složit jen tehdy, dokončil(a)-li jsi úspěšně nováčkovskou zkoušku, a vedení oddílu Tě ke složení slibu vyzvalo. Složením slibu vstupuješ do celosvětového společenství skautů a skautek a berešna sebe nelehký závazek, který Tě bude provázet po celý život (protože tento slib Tě nezavazuje jen, když se účastníš nějaké skautské akce, ale kdykoliv a kdekoliv), a že vedení oddílu od Tebe s důvěrou očekává, že budeš dobrým příkladem pro všechny ostatní členy, zejména pro ty, kteří jsou ještě nováčky.

Skautské pozdravy

Vlčata a světlušky: Pravá ruka je zvednuta do výše ramen se vztyčeným ukazováčkem a prostředníkem rozevřeným do V, palec tiskne dva prsty k dlani na znamení ochrany všeho, co je slabší. Dva vztyčené prsty označují dva body slibu.

Skauti a skautky: Pravá ruka je zvednuta do výše ramen. Tři vztyčené střední prsty pravé ruky připomínají tři body skautského slibu; palec, položený na malíček přitisknutý k dlani, znázorňuje ochranu slabšího silnějším.

Tyto skautské pozdravy mohou užívat jen ti, kteří složili slib. Zdravíme tehdy, jsme-li v kroji. Nejčastěji se pozdrav používá při vztyčování nebo snímání státní vlajky a při jejím nesení. Nosíme-li pokrývku hlavy (podle krojového předpisu), není ruka zvednuta do výše ramen, ale dotýká se ukazovákem pokrývky hlavy.

Tajný nebo krátký pozdrav se užívá, zdraví-li se skauti mezi sebou navzájem (obvykle při slavnostních příležitostech, na závodech apod.). Tento pozdrav se provádí tak, že pravá ruka se rychle vztyčí a zase spustí dolů, prsty jsou přitom sevřeny předepsaným způsobem.

Podání ruky mezi skauty

Skauti si mezi sebou podávají levou ruku (od srdce) se zkříženými malíčky. Lord Baden-Powell se ve své knize „Skauting pro chlapce“ uvádí pouze, že skauti si podávají levou ruku, ale dál to nijak nevysvětluje. Tradované vysvětlení je, že levá ruka je od srdce a zkřížený malíček je znamením bratrství a sounáležitosti mezi všemi skauty. Zkřížené malíčky jsou výsadou snad jen českých skautů, možná ještě nanejvýš středoevropských. Zkřížené údajně proto, že v době totality byly jasným zařazením o jeho nositeli.

Patroni

Prastarou tradicí, kdy většina lidí byla věřících, bylo přiřazovat jednotlivým společenstvím, sortám, svého patrona. Ten že je má ochraňovat a pomáhat jim ve všech jejich těžkostech či zkouškách. A tak jako myslivci mají sv. Huberta, hasiči sv. Floriána, horníci sv. Barboru, tak i my, skauti, máme své patrony.

Skauti
sv. Jiří
Světlušky
sv. Alžběta Durynská
Vlčata
sv. František z Asissy
Roveři a rangers
sv. Pavel z Tarsu

Přejít nahoru